<<<<รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย >>>>>>เหลืองของเรา คือ ธรรมประจำจิต แดงของเรา คือ โลหิตอุทิศให้ >>>>>> ฉ้นรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน >>>>>

Check E-mail

21 ตุลาคม 2559
Today: 6
Yesterday: 19
Total: 205242


เปิดตัวครั้งแรก
07/07/07 7PM

ภาพถ่ายในอดีตสมัยชุมนุมถ่ายภาพ รุ่นปีการศึกษา 2516-2517
รวบรวมโดย สมบัติ หมู่ศิริเลิศ

1. ภาพล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ทรงเสด็จประทับชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสร็ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ 2. บรรยากาศขบวนพาเหรดอัญเชิญถ้วยพระราชทานผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสร์ และการแปรอักษร เมือปี ๒๕๑๕
3. ภาพจากการถ่ายล้างอัดขยายรูปในห้องมืดด้วยฝีมือเทคนิคพิเศษของ คุณสมชัย มิตรไพบูลย์ (รองประธานชุมนุมถ่ายภาพ อ.ม.ธ.ปีการศึกษา ๒๕๑๖ และที่ปรึกษาชุมนุมฯปีการศึกษา ๒๕๑๗ ทำมาแจกให้กรรมการชุมนุมฯทุกคน เมื่อปี ๒๕๑๖ 4. โล่ประกาศเกียรติคุณ จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบให้สำหรับผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อชุมนุมถ่ายภาพ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นท่านแรกเมื่อปี ๒๕๒๐ แด่ นายพิธินัย ไชยแสงสุขกุล ประธานชุมนุมถ่ายภาพ ส.ม.ธ. ปีการศึกษา ๒๕๑๕
5. บรรยากาศการตัดสินภาพถ่ายประกวดอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ ๓ จัดโดยชุมนุมถ่ายภาพ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในห้องโสตฯ ชั้น ๓ ตึกสโมสรธรรมศาสตร์ เมิ่อ ๗ ธ.ค.๒๕๑๗ 6. จัดแสดงภาพถ่ายประกวดระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓ และได้จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานภาพถ่ายประกวดแจกเผยแพร่ให้กับผู้เข้ามาชมงาน เมื่อวันที่ ๒๔-๒๘ ม.ค.๒๕๑๘
7. ภาพถ่ายที่ระลึกยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาหมากดูก.สนสามใบบริเวณทุ่งโล่งบนยอดภูกระดึง และยามพระอาทิตย์อัสดงที่ผาหล่มสัก ประธานชุมนุมถ่ายภาพ ส.ม.ธ.ปีการศึกษา ๒๕๑๕ จัดนำพาสมาชิกชุมนุมฯไปฝึกถ่ายภาพนอกสถานที่แบบค้างแรมระยะไกลสูง เมื่อปี ๒๕๑๕ 8. สมาชิกชุมนุมถ่ายภาพที่ร่วมเดินทางไปถ่ายภาพท่องเที่ยวระยะไกลโพ้นที่พังงา-ภูเก็ต พักแรม ๔ วัน ๔ คืน โดยสารเรือหาปลาขนาดใหญ่ ล่องทะลไปเกาะพีพี ร่วมกันถ่ายภาพในถ้ำเกาะไวกิ้ง จัดนำพาโดยชุมนุมถ่ายภาพ อ.ม.ธ. ปี๒๕๑๗
9. สังสรรค์สมาชิกชุมนุมถ่ายภาพถ่ายภาพกันเองแบบฉับไว (Snapshot) และจัดทำหาอาหารมาร่วมรับประทานกันเอง ดูแม้แต่ถาดน้ำยาล้างอัดรูปก็ยังเอามาใส่อาหาร เมื่อปี ๒๕๑๗ 10. ภาพถ่ายหมู่วันรับพระราชทานปริญญาบัตรโอกาสสำเร็จการศึกษา คุณณรงค์ เลิศวิทยากำจร กรรมการฝ่ายห้องมืดขุมนุมถ่ายภาพ อ.ม.ธ.ปีการศึกษา ๒๕๑๖ และที่ปรึกษาชุมนุมฯปีการศึกษา 2517 ถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกชุมนุม ถ่ายภาพตรงหน้าที่ทำการชุมนุมฯมุมตึกโดม เมื่อปี 2518
11. ตัวอย่างเพียงบางส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์การถ่ายภาพ,ล้างอัดขยายรูปและสารเคมีใช้ในห้องมืดชุมนุมฯที่ได้จัดซื้อจากงบประมาณของชุมนุมฯที่ได้จัดสรรมาจากทางมหาวิทยาลัย และงบจากการจัดหาโดยใช้ศักยภาพของกิจกรรมชุมนุมฯช่วยกันหารายได้ เช่นจากการบริการขายฟิล์มแต่เพียงผู้เดียวในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และดูจากเตรื่องรีดอบทำให้รูปถ่ายแห้งเงา จัดซื้อจากเงินบริจาคของพี่สาว คุณรัตนา จันทรมณฑล กรรมการฝ่ายทะเบียน ปีการศึกษา ๒๕๑๗ ช่วยจัดหามาให้ชุมนุมฯ ปี ๒๕๑๗ 12. บรรยากาศการตั้งโต๊ะของเหล่าสมาชิกชุมนุมถ่ายภาพฯ ตามจุดต่าง ๆเพื่อบริการขายฟิล์ม รอบบริเวณภายในมหาวิทยาลัย ในวันรับพระราชทานปริญญา เมื่อปี ๒๕๑๗
13. ภาพถ่ายบรรยากาศภายในที่ทำการชุมนุมถ่ายภาพ อ.ม.ธ.ตั้งอยูที่ด้านหลังตึกคณะเศรษฐศาสตร์ บริเวณติดริมน้ำเจ้าพระยา ตรงตึกสโมสรฯเก่า ปี ๒๕๑๖-๒๕๑๗ 14. ตัวอย่างภาพผลงานของสมาชิกในการใช้ห้องมืดชุมนุมฯฝึกปฏิบัติการล้างอัดขยายรูป เมื่อ1 ก.พ.๒๕๑๖ และ ปี ๒๕๑๗
15. สมาชิกชมนุมถ่ายภาพหลายรุ่นปีชวนกันเป็นกลุ่มย่อยไปฝึกถ่ายภาพนกนางนวลที่บางปู จ.สมุทรปราการ ปี ๒๕๑๘ 16. สมาชิกร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประธานชุมนุมถ่ายภาพ ส.ม.ธ.ปีการศึกษา ๒๕๑๕ ในโอกาสนำพาไปฝึกถ่ายภาพนอกมหาวิทยาลัยใกล้ ๆเมื่อปี ๒๕๑๕
17. สมาชิกชุมนุมถ่ายภาพสังสรรค์และร่วมถ่ายภาพหมู่ที่บ้าน คุณรัตนา จันทรมณฑล กรรมการฝ่ายทะเบียนชุมนุมฯ ที่ชอยบ่อนไก่ ถนนพระราม ๔ เมื่อปี ๒๕๑๗ 18. ภาพถ่ายหมู่ในงานสังสรรค์สมาชิกชุมนุมถ่ายภาพ ปี ๒๕๑๘
19. ถ่ายภาพหมู่สมาชิกชุมนุมถ่ายภาพในงานสังสรรค์ คุณวิไล ฝ่ายวิชาการ องต์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมถ่ายภาพ (ตรงกลาง) ปี ๒๕๑๗ 20. สมาชิกชุมนุมถ่ายภาพรวมถ่ายภาพหมู่ ในวันงานแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๓๓ เมื่อ ๓๐ ม.ค.๒๕๑๙
21. ภาพถ่ายหมู่สังสรรค์สมาชิกชุมนุมถ่ายภาพฯ ที่พัทยาใต้ หมู่บ้านจอมทอง เมื่อ ส.ค.๒๕๒๐ 22. ภาพถ่ายหมู่สมาชิกชุมนุมถ่ายภาพฯ เมิ่อ ๒๐ มิ.ย.๒๕๑๙
23. สังสรรค์ชุมนุมถ่ายภาพฯ จัดงานที่บ้านหม้อ บ้านปิยะชาติ อัศววีระเดช ประธานชุมนุมฯปีการศึกษา ๒๕๑๘-๒๕๑๙ เมื่อ ปี ๒๕๑๘ 24. ภาพหมู่สมาชิกชุมนุมถ่ายภาพฯ ที่ระลึกงานวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๑๙
25. ภาพถ่ายหมู่ร่วมกันของเหล่ากรรมการชุมนุมถ่ายภาพฯ ปีการศึกษา ๒๕๑๖-๒๕๑๗ หลังจากจบการศึกษาเข้าทำงานแล้ว มีโอกาสร่วมกันเดินทางไปชมงานPhoto Fair 1982 และท่องเที่ยวที่เกาะเซ็นโตซ่า ที่ปีนัง และ สิงคโปร์ เมื่อ ก.ย.๒๕๒๕


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel: 089-385-1670
E-mail: tu@thai-tuphoto.com

Power by Itwebdesign.com